Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Skelleftesim S.34

Allmän klubbinformation om vår verksamhet
KLUBBINFORMATION
 
Skellefteå Simklubb - Sektion Simidrott Bildad 1934
Föreningsnummer 13732-33
Adress Eddahallen, Norrvallagatan 1
Postadress 931 37 Skellefteå
E-post skelleftesimS34@gmail.com
Hemsida https://www.skelleftesim.se
Bankgiro 803-8697
Swishkonto 1234597308
Organisationsnummer 894700-7145
 
Simkommitté: Lotta Lindström (sammankallande)
 
Arrangemangkommitté: Peder Lundberg (sammankallande), Mattias Eriksson,
 
Marknad och sponsorkommitté: Ingemar Andersson (sammankallande), Petter Mikaelsson

Integritetspolicy 
Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Skellefteå Simklubb, 894700-7145, Norrvallagatan 1, 931 37 Skellefteå (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlinsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

·    Hantering av medlemskap i föreningen

·    Föreningsadministration

·    Deltagande i föreningens träningsverksamhet

·    Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

·    Licenshantering

·    Ansökan om bidrag

·    Sammanställning av statistik och uppföljning

·    Utbildningar arrangerade av föreningen

·    Kontakt med medlem

·    Besök på vår hemsida

·    Publicering av material på hemsida och sociala medier

·    Tillträdesförbud (om tillämpligt)

·    Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Deltagande i föreningens träningsverksamhet

Avtal

Licenshantering

Avtal

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

Avtal

Ansökan om bidrag

Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av föreningen

Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke

Kontakt med föreningen

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning och ibland samtycke

 

Tillträdesförbud

Rättslig förpliktelse

Ordningsstörningar och otillåten påverkan

Rättsligförpliktelse

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

 

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

·         Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

·         Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

·         Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas

·         Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

·         Om personuppgifterna har behandlats olagligt

·         Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

·         Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

 
 
INFORMATION TILL DIG SOM ÄR NY I FÖRENINGEN
Texten kommer att redigeras och kompletteras löpande då luckor upptäcks eller nya frågor framkommer.
 
Till alla nya medlemmar som tidigare inte har haft barn i våra Tävlingsgrupper så har vi nu lagt till denna information.
 
Det kan vara svårt ibland att veta viken policy som gäller i en förening när man är ny som medlem. Denna information är till för att du som medlem ska få mer kännedom om föreningens verksamhet.
 
Föreningens kärnverksamhet är att bedriva tävlings och träningsverksamhet i simidrott. Klubben har också en stor Sim- och Teknikskoleverksamhet som har som målsättning att lära barn att simma.
 
Skelleftesim är en av de allra största simklubbarna i norra Sverige, klubben har också genom åren varit väldigt framgångsrik i strävan att fostra simmare till att nå stora framgångar i sitt idrottsutövande. Det innebär att klubben deltar i tävlingar som också kan ligga avlägset inom nationen men även utrikes. De flesta tävlingar ligger dock inom den nordliga delen av landet.
 
För att klara av denna verksamhet så krävs ett engagemang från föräldrar. Vid hemmatävlingar så deltar föräldrar som funktionärer eller med andra uppgifter, om detta finns att läsa nedan.
 
För att kunna bedriva tävlingsverksamhet så måste föreningen ha tillgång till tävlingsfunktionärer. Målsättningen är att minst en av föräldrarna som har barn i tävlingsgrupperna ska ha funktionärsutbildning. Föreningen erbjuder sådan utbildning vid ett par tillfällen per år.
 
Ibland förekommer också vissa arbetsinsatser som kan vara av annan karaktär än simningsrelaterade. De aktiva brukar också genomföra en del försäljningsuppdrag under året.
 
Ett ansvar som medlem är att Ni läser all den information vi från föreningen erbjuder via denna hemsida och gör Er hemmastadd med sidan. Vi försöker att meddela det mesta av information fortlöpande via hemsidan.
 
 
 


 
Sponsorer